“You can’t find peace by avoiding life เราไม่สามารถจะมีสันติสุขได้ถ้าเราละเลยการอยู่รอดของผู้คน”  ประโยคดังกล่าวคือปณิธานของ Nils…